I když si mnoho lidí myslí, že jímka (žumpa) a septik je to samé, není to pravda. Jímka je bezodtoková vodotěsná podzemní nádrž, kterou je třeba pravidelně nechat vyvést fekální vozem, takže k ní musí být snadný přístup i pro nákladní automobil. Může být z betonu, ale stále častěji jsou celoplastové.

Oproti tomu septik je vybaven odtokem a má obvykle tři komory, v nichž probíhá mechanická filtrace usazovaných kalů. Přečištěná voda odtéká ze septiku, ale před vypuštěním do vsaku, kanalizace či vodoteče je nutné tuto odpadní vodu v souladu s platnými legislativními pravidly dočistit například na pískovém filtru. Takto vyčištěnou vodu už lze použít jako užitkovou, například pro zalévání zahrady, splachování toalety, nebo třeba na umytí auta. Také kaly ze septiku je nutné po naplnění komor nechat vyvézt.

Co budete potřebovat, než začnete stavět

Potřebná úřední povolení se u jímek a septiků liší. Zatímco jímka není dle stavebního zákona vodním dílem, pokud je zastavěná plocha podzemní stavby do 300 m2 a hloubka jímky není víc než 3 m, septik vodním dílem je, a proto se na jeho výstavbu a provoz vztahuje vodní zákon (č. 254/2001 Sb., konkrétně § 55, odst. 1, písmeno c).

Konkrétní parametry jímek stanovuje vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Nejzásadnější je vodotěsnost, netěsnící jímka by pro majitele mohla znamenat nejen povinnost vykonat těsnící zkoušku, ale také finanční postih. I proto je výhodné koupit si jímku plastovou, u níž za vodotěsnost ručí výrobce. Z hlediska stavebního zákona postačí u jímky ohlášení stavebnímu úřadu (§ 104, odst. 1, písmeno b).

Pokud se rozhodnete stavět a instalovat septik a pískový filtr, budete potřebovat stavební povolení. K vypouštění odpadní vody je navíc potřeba povolení vodoprávního úřadu, který stanoví způsob a místo měření objemu a znečištění odpadních vod, včetně četnosti tohoto měření. Nakládání s odpadními vodami je definováno ve vodním zákoně, konkrétně v § 38, odst. 6.

Nechte si poradit

Informace k potřebným povolením najdete na internetu, ale pokud si nejste jisti, co vše budete potřebovat, můžete se poradit u odborníků, například ze společnosti MRAVEC PLAST.

zf